ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекции и звена

ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ"
Боряна Василева Петкова  -  директор на дирекция
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915/ 882 142,  стая: 501

Весна Симеона Маринков-Павлова  -  главен експерт
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915/ 882 151,  стая: 507

Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова - главен експерт
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915/ 882 149,  Стая: 505

Веселка Александрова Веселинова - Дудова - младши експерт
еmail: bslatina@mail.bg,  0915 / 882 147,  стая: 502

Петя Тихомирова Пешева  -  болнични
замествана от Благовеста Симова Борисова - младши експерт до завръщане на титуляра
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915/ 882 151,  стая: 507

Теменуга Александрова Радкова - Георгиева -  отпуск майчинство, замествана от
Пламен Илиев Петров - изпълняващ длъжността секретар МКБППМН до завръщане на титуляра
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915/ 882 150,  стая: 506

Георги Йорданов Йонов - главен специалист
еmail: bslatina@mail.bg

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА